Sprawozdania finansowe

Hippiczny Ośrodek Rehabilitacyjno- Rekreacyjny

  1. Aktualności
  2. Galeria zdjęć
  3. Kontakt
BIP Organizacja pożytku publicznego

Misja

Celami, dla których realizacji powołana została Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”
są szeroko rozumiane zadania ze sfery pomocy i wspomagania działalności, mającej dostarczyć dóbr  publicznych, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania systemów społecznych.
Zgodnie z §8 statutu Fundacji „Celem Fundacji jest organizowane i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz utrzymania substancji i rozwoju regionu południowego, w szczególności
w dziedzinach:

- ochrony środowiska,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- działalności oświatowej,
- działalności kulturalnej,
- kultury fizycznej i sportu.


Przekrój tematyczny dziedzin, w ramach których realizowane są cele Fundacji jest niezmiernie szeroki
i zróżnicowany, jednocześnie charakteryzujący się wielkim znaczeniem, jakie spełniają poszczególne dziedziny w życiu społecznym. Fundacja stara się w sposób zadawalający i w miarę możliwości pełny wspomagać wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia oraz instytucje, które w sposób rzetelny i wiarygodny mogą przyczynić się do wypełnienia zadań nałożonych na Fundację. Najczęściej wymagamy, aby instytucje, które zamierzamy wspierać, wykazały się zaangażowaniem organizacyjnym lub finansowym w dane przedsięwzięcie. Statut Fundacji nie przewiduje możliwości udzielenie wsparcia osobom  fizycznym.