KLAUZULA INFORMACYJNA

    Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Tym samym uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa Xdanych osobowych jest Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” z siedzibą w Jaworznie (43 – 603), przy ul. Promiennej 51, NIP: 632-10-83-702, REGON: 271 860 630, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000132934. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną: sekretariat@fundacja-energetyka.pl lub tradycyjną, pisząc na adres: Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”, ul. Promienna 51, 43 – 603 Jaworzno.
 2. Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) zawarcie i realizacja umowy darowizny – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – dane są przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
  b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – dane są przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym przekazano darowiznę;
  c) ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych – dane są przetwarzane przez okres 3 lub 6 lat + 1 rok;
  d) opracowywanie wewnętrznych statystyk i analiz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych – dane przetwarzane są do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.
 3. Realizując powyższe cele, Administrator danych może przetwarzać takie dane osobowe jak: imię i nazwisko lub firma, numer NIP lub PESEL, adres zamieszkania lub siedziba, ewentualnie adres do doręczeń, adres e – mail (jeśli zostanie podany) oraz numer rachunku bankowego.
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim. W szczególności, jeżeli zaistnieje taka konieczność, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione współpracującym z Administratorem danych podmiotom (np. doradcom prawnym lub podatkowym, dostawcom oprogramowania, podmiotom świadczącym obsługę księgową). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane również wszelkim organom administracji publicznej lub sądom – krajowym, jak i państw członkowskich UE – gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub na ich żądanie.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo złożyć do Administratora danych wniosek o:
  a) sprostowanie (poprawienie) danych,
  b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
  c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),
  d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
  e) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
 8. Decyzje w sprawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane te nie będą poddane profilowaniu.
 9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Przekaż 1%Pomagajmy RazemAktualności