POLITYKA PRYWATNOŚCI
FUNDACJI „ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ”
Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE
 1. Pojęcia i definicje
  Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  a) „Administrator danych” – rozumie się przez to Fundację „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” z siedzibą w Jaworznie (43 – 603) przy ulicy Promiennej 51, NIP: 632-10-83-702, REGON: 271 860 630, wpisaną do rejestru KRS pod nr 0000132934, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS.
  b) „Dane osobowe” – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  c) „Podmiot danych” lub „Państwo” – rozumie się przez to osobę, która korzysta z portalu internetowego, w tym osobę, która zapisała się do biuletynu informacyjnego.
  d) „Portal internetowy” – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: https://fundacja-energetyka.pl/.
  e) „RODO” – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
  f) „Polityka” – rozumie się przez to niniejszą Politykę Prywatności.
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  2.1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Zgoda na przetwarzanie musi być ponadto wyrażona w sposób jednoznaczny, konkretny i świadomy.
     Także podanie przez Państwo danych osobowych w celu zapisu do biuletynu informacyjnego jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia umowy. Należy mieć jednak na uwadze, że w razie niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będą Państwu przesyłane informacje Administratora danych.
  2.2. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych
     W ramach prowadzonej działalności Państwa dane są przetwarzane w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia, zawsze zgodnie z prawem. Stąd też Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a)
  CEL  –
  opracowywanie wewnętrznych statystyk i analiz
  Podstawa – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu
  Okres Przetwarzania – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata,
  b)
  CEL  – przesyłanie informacji w ramach biuletynu informacyjnego
  Podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Okres Przetwarzania – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administratora danych
     Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe w związku z wykorzystywaniem cookies, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zostały opisane w odrębnej polityce plików cookies umieszczonej na portalu internetowym Administratora.
  2.3. Dane, które są przetwarzane
     Uprzejmie informujemy, że realizując powyższe cele Administrator danych może przetwarzać takie dane osobowe jak adres e – mail, ewentualnie imię i nazwisko, firma lub identyfikator internetowy oraz adres zamieszkania lub siedziba.
 4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
     W celu realizacji opisanych w p. 2.2. niniejszej Polityki celów, jesteśmy uprawnieni do przekazania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim. W szczególności, jeżeli zaistnieje taka konieczność, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione współpracującym z Administratorem danych podmiotom (np. doradcom prawnym lub podatkowym, dostawcom oprogramowania, podmiotom świadczącym obsługę księgową). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane również wszelkim organom administracji publicznej lub sądom – krajowym, jak i państw członkowskich UE – gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub na ich żądanie.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Uprawnienia podmiotów danych
  4.1. Katalog przysługujących uprawnień
     Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Uprzejmie informujemy, ze przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych;
  b) sprostowania danych osobowych;
  c) usunięcia danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) przenoszenia danych osobowych;
  f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
     Jednocześnie informujemy, że prawa te nie mają charakteru absolutnego, a obowiązujące regulacje prawne przewidują wyjątki w ich stosowaniu. Administrator zapewnia, że Państwa prośby, żądania oraz sprzeciwy będą rozpatrywane niezwłocznie, zgodnie z obowiązującym prawem.
  4.2. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
     Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
     Wycofanie uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, które odbywało się na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
  4.3. Realizacja uprawnień oraz prawo do wniesienia skargi
     W celu skorzystania z powyższych uprawnień wystarczy, aby przesłali Państwo odpowiednie oświadczenie na adres Administratora danych: Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej”, ul. Promienna 51, 43 – 603 Jaworzno lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@fundacja-energetyka.pl.
     Wycofanie zgody na przesyłanie danych w ramach biuletynu informacyjnego jest możliwe również poprzez naciśnięcie linku „Wypisz się” na portalu internetowym Administratora danych.
     Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych przepisami prawa.
 6. Profilowanie
     Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 7. Postanowienia końcowe
     Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, że przy każdorazowej zmianie niniejszych postanowień zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani. Wszelkie zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.

Załączniki:

Przekaż 1,5%Pomagajmy RazemAktualności