Rozdział I : POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą FUNDACJA „ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Jaworzno III z siedzibą w Jaworznie przed notariuszem Katarzyną Kurz w Mysłowicach w roku 1993, działa na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji i postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Jaworzno.

§ 4.

1. Terenem działania Fundacji jest Polska Południowa.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza terenem, o którym mowa w ust. 1, w tym także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Fundacja używa owalnej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6.

Fundacja używa także pieczątek zawierających jej dane identyfikacyjne.

§ 7.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym lub prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację, lub dla samej Fundacji.

Rozdział II : CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.

Celem Fundacji jest organizowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz utrzymania substancji i rozwoju regionu południowego, w szczególności w dziedzinach:

1. ochrony środowiska,

2. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

3. działalności oświatowej,

4. działalności kulturalnej,

5. kultury fizycznej i sportu,

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych służących organizowaniu i wspieraniu inicjatyw i przedsięwzięć w dziedzinach, o których mowa w § 8, na obszarze, o którym mowa w § 4,

2. udzielanie pomocy materialnej, organizacyjnej i prawnej podmiotom uczestniczącym w inicjatywach i przedsięwzięciach o których mowa w pkt 1,

3. upowszechnianie wiedzy o rozwoju regionu i jego potrzebach,

4. skupianie wokół idei Fundacji zainteresowanych środowisk, w szczególności środowisk pracowniczych, samorządowych, naukowych, technicznych i gospodarczych,

5. współpracę z instytucjami publicznymi, w szczególności organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, oraz organizacjami społecznymi, zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,

6. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu,

7. inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zbieranie środków finansowych na rzecz Fundacji takich jak pokazy i wystawy oraz zbiórek publicznych, na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 9a.

1. Działalność Fundacji określona w § 8 jest działalnością nieodpłatną, z wyjątkiem organizowania przedsięwzięć w dziedzinie kultury fizycznej i sportu , w tym działalności rekreacyjnej, oraz ochrony zdrowia w z zakresie działalności paramedycznej, w tym również hippoterapii – które mogą mieć charakter tak odpłatny, jak i nieodpłatny.

2. Dochód z działalności polegającej na organizowaniu różnego rodzaju odpłatnych przedsięwzięć w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia w zakresie działalności paramedycznej – w całości przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 9b.

W celu prowadzenia tak działalności statutowej odpłatnej, jak i nieodpłatnej Fundacja może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów cywilnoprawnych – w wysokości nie przekraczającej 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 10a.

„Fundacja nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”.

Rozdział III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :

1. darowizn, spadków i zapisów,

2. subwencji osób prawnych,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

6. udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 14.

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV: ORGANY FUNDACJI

§ 16.

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.

§ 17.

1. Radę Fundacji tworzą, w liczbie od pięciu do dziewięciu, osoby fizyczne, powołane, na czas i funkcje wskazane w akcie powołania, przez Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, albo jego następcę prawnego, albo też przez podmiot umocowany do tego przez uprawnionego do powołania członków Rady Fundacji.

2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą w razie: śmierci jej członka, prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub odwołania przez uprawnionego do powołania członków Rady oraz złożenia przez członka Rady pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie.

3. Z członkostwem w Radzie nie można łączyć funkcji członka Zarządu.

4. Członek Rady nie może pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Z zastrzeżeniem ust.6 członkowie Rady pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.

6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 18.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 19.

1. Prace Rady Fundacji organizuje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy im i składa oświadczenia woli w imieniu Rady Fundacji.

2. Uprawnienia Przewodniczącego Rady, w razie niemożności pełnienia przez niego tej funkcji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub za jego wiedzą i wolą, przysługują wiceprzewodniczącemu Rady, a gdy on jest nieobecny – sekretarzowi Rady.

§ 20.

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 21.

W posiedzeniu Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 22.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów „za” do „przeciw” przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 23.

Do Rady Fundacji należy:

1) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
2) wybór podmiotu do badania rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
3) występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
4) opiniowanie programów działalności Fundacji;
5) wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji
6) podejmowanie uchwał w sprawach innych niż wymienione w pkt 1 – 5 określonych w statucie.

§ 23 a.

Członkami Rady, jak też członkami Zarządu Fundacji, nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24.

1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób, powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych przez uprawnionego do powołania Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji może, z poszanowaniem § 9 b, określić członkom Zarządu wynagrodzenie oraz przyznać im inne świadczenia. Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada. ; oświadczenia woli w imieniu Rady a także inne czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wobec członków Zarządu Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia inny członek Rady.

§ 25.

Funkcje Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza zarządu Fundacji określają akty powołania.

§ 26.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 27.

Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. uchwala program działania Fundacji,
3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,
6. podejmuje decyzje w innych sprawach określonych w statucie.

§ 28.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów ‘za” do „przeciw”, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§ 29.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Fundacji jednoosobowo, bądź łącznie dwóch innych członków Zarządu.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

Rozdział V: DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 30.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą w zakresie:
1. Upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, łowiectwa, włączając działalność usługową – kod PKD 01,
2. Robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – kod PKD 41,
3. Robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – kod PKD 42,
4. Robót budowlanych specjalistycznych – kod PKD 43,
5. Handlu hurtowego, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – kod PKD 46,
6. Handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – kod PKD 47,
7. Działalności związanej z obsługą rynku nieruchomościami – kod PKD 68,
8. Działalności firm centralnych (Head Office); doradztwa związanego z zarządzaniem – kod PKD 70,
9. Reklamy, badaniem rynku i opinii publicznej – kod PKD 73,
10. Naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – kod PKD 95
Szczegółowe zasady prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej ustala Zarząd. Zarząd określa również rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach działalności gospodarczej Fundacji.

§ 31a.

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację jej celów określonych w §8.

Rozdział VI: ZMIANA STATUTU

§ 32.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 33.

Decyzje w przedmiocie zmian statutu podejmuje, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez uprawnionego do powołania członków Rady Fundacji.

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 35.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 36.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez uprawnionego do powołania członków Rady Fundacji.

§ 37.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 38.

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały , przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez uprawnionego do powołania członków Rady Fundacji.

§ 39.

Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

§ 40.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Zarząd, za zgodą przez uprawnionego do powołania członków Rady Fundacji przekazuje z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Załączniki:

Przekaż 1,5%Pomagajmy RazemAktualności